Kalendarz imprez

Dzisiaj

Jutro

WczorajWKS Flota Gdynia


Wojskowy Klub Sportowy Flota Gdynia


Wszystkie wiadomości

WKS Flota Gdynia

Śmidowicza 73
81-127 Gdynia
Telefon: 58 625 99 60

Zarząd

Informacje o klubie

W 1936r. dowódca Polskiej Marynarki Wojennej kontradmirał Józef Unrug zatwierdził statut stowarzyszenia Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia. Oznaczało to dużą samodzielność szczególnie w kwestii nabywania lub dzierżawienia nieruchomości i ruchomości oraz podczas zawierania wszelkiego rodzaju umów a także zarządzania własnym majątkiem. W owym czasie WKS „Flota” Gdynia liczył sześć sekcji: piłki nożnej, pięściarstwa, szermierki, lekkiej atletyki, pływania i ciężkiej atletyki. Terenem działalności Klubu była Gdynia i okręty wojenne RP.
Zadaniem Klubu było:
- poprawa stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej członków Klubu w efekcie uprawiania ćwiczeń ruchowych, wszelkich dziedzin sportu;
- rozbudzanie zamiłowania do uprawiania ćwiczeń ruchowych i sportu wśród żołnierzy służby czynnej i rezerwy oraz ich rodzin, a ponadto wśród młodzieży w ramach przysposobienia wojskowego i osób pracujących w organizacjach przysposobienia wojskowego;
- współpracowanie z dowódcą floty i z organizacjami przysposobienia wojskowego w prowadzeniu pracy sportowej;
- udział w ogólnopolskim życiu sportowym.
Do osiągnięcia powyższych celów Klub dążył (zachowując obowiązujące rozkazy i przepisy prawne) poprzez:
- organizowanie sekcji sportowych;
- organizowanie ćwiczeń ruchowych oraz systematycznej zaprawy sportowej;
- zapewnienie członkom Klubu opieki sportowo – lekarskiej;
- urządzanie zawodów sportowych oraz współpracowanie w organizowaniu zawodów wojskowo – sportowych floty;
- umożliwianie swoim członkom korzystania ze sprzętu sportowego i stałych urządzeń sportowych;
- wszelkie inne dozwolone sposoby mogące przyczynić się do osiągnięcia celów Klubu.

WKS „Flota” współdziałał z dowódcą floty w pracy związanej z wychowaniem fizycznym.Właśnie dowódcy floty podlegała działalność Klubu, jego gospodarka materiałowa i pieniężna podlegała kontroli Dowódcy Floty i organów Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Sekcje sportowe Klubu należały do właściwych polskich związków sportowych, a za ich pośrednictwem do Związku Polskich Związków Sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych kierujących daną dyscypliną sportu. Spośród zasłużonych zawodników, trenerów i wychowawców, pełniących służbę w przedwojennej Marynarce Wojennej, twórców marynarskiego życia sportowego, związanych ze sportem marynarskim i „Flotą”, przez długie lata przypadające zarówno na okres przedwojenny, jak i po wojnie, wymienić należy: Franciszka Lendziona, Józefa Zielińskiego, Czesława Śliwę, Stanisława Małkowiaka, Cziloka, Stanisława Woryńczaka, Władysława Grechutę, Stanisława Żochowskiego, kpt. Piotrowskiego, kpt. Staniszewskiego, kpt. Karpińskiego i kpt. Tymińskiego.

Pomyślna działalność WKS „Flota” została przerwana w chwili wybuchu II Wojny Światowej. Wielu sportowców, trenerów i działaczy Klubu brało czynny udział w walkach na Wybrzeżu. Wielu z nich zginęło, a ci, którzy ocaleli zostali wzięci do niewoli niemieckiej lub podjęli dalszą walkę zbrojną w konspiracji albo walcząc na wszystkich morzach i oceanach w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Były jeniec oflagu w Woldenbergu, Stanisław Żochowski, napisał w swych wspomnieniach, że utworzony w niewoli klub sportowy nazwany został „Kotwica”, aby nie postponować słabszym poziomem sportowym dobrego imienia WKS „Flota”, reprezentującego całą MW. Zgodnie z rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej w dniu 30 paździer­nika 1946 r. odbyło się walne zebranie WKS Flota. Na tym zebraniu wy­brano zarząd klubu i przemianowano nazwę na "Klub Sportowy Marynarki Wojennej FLOTA". Równocześnie powołano do życia następujące sekcje sportowe: strzelecką, piłki nożnej, lekkoatletyczną, bokserską, ciężkiej atle­tyki, pływacką, piłki ręcznej, gimnastyki przyrządowej, szermierczą, żeglar­ską, tenisa stołowego, szachową, wędkarską.

Praca zarządu klubu i sekcji w pierwszych latach powojennych nie zaw­sze była konsekwentna i efektywna. Niektóre sekcje, jak: gimnastyczna, strzelecka, tenisa stołowego, szachów i wędkarstwa, uległy likwidacji. Sekcja żeglarska uzyskała własną siedzibę przy basenie jachtowym oraz odrębne kierownictwo i po pewnym czasie zmieniła nazwę na Jacht Klub "Kotwica". Niektóre sekcje sportowe, jak szermierki, zapasów, koszykówki przechodziły okresy wzlotów i upadków. Również liczba i rodzaj sekcji ulegały zmianom - w zależności od umiejętności działania ich kierownictw i członków, po­trzeb i możliwości oraz zewnętrznych bodźców warunkujących ich powstanie lub likwidację. Do dobrze pracujących sekcji w tym okresie należy zaliczyć sekcje: lekkoatletyczną, piłki nożnej, boksu, siatkówki i pływania. Jak wynika z posiadanych źródeł, w latach 1950-51 nie dokonano wy­boru zarządu klubu. Sport wyczynowy został całkowicie podporządkowany działającemu wydziałowi WF i Sportu Marynarki Wojennej pod kierownictwem Adama Skorupskiego. W 1951 roku wydzielone zostało eta­towe kierownictwo klubu, który ponownie przyjął nazwę WKS Flota Gdynia. Pierwszym etatowym kierownikiem klubu został kpt. Jan Krajewski, którego zmienił w 1953 roku por. Kazimierz Zoń, i po krótkim czasie kpt. Władysław Grechuta. 2 lipca 1957 roku Walne Zgromadzenie reaktywowało WKS „Flota” i wybrało władze klubowe. Prezesem został kontradmirał Gereon Grzenia-Romanowski, a etatowym kierownikiem klubu został kpt. mar. Władysław Grechuta.

W latach sześćdziesiątych WKS „Flota” wprowadza do statutu tradycyjne cele i zasady działania. Klub stał się ponownie organizacją społeczną zajmującą się propagowaniem i organizowaniem wychowania fizycznego, sportu i turystyki wśród żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz polepszaniem stanu ich zdrowia , sprawności fizycznej i rozbudzaniem zamiłowania do sportu. Ponadto Klub swoją działalność skupił na intensyfikacji szkolenia juniorów. Został włączony do rozgrywek o mistrzostwo Wojska Polskiego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do maksymalnego wykorzystania kadry trenersko-instruktorskiej oraz zwiększyło zainteresowanie Dowództwa Marynarki Wojennej pracą klubu, który został uznany przez władze centralne za ośrodek szkolenia sportowców wyczynowych.18 maja 1969 roku wiceminister obrony narodowej i jednocześnie Główny Inspektor Szkolenia MON gen. dyw. Tadeusz Tupczapski wydał nowe zarządzenie, które określało strukturę organizacyjną wszystkich klubów wojskowych i system zarządzania nimi. Ustalono liczbę etatów klubu – 8 stanowisk oficerskich i 2 podoficerskie, jednak ze względu na brak środków wykorzystano jedynie 5 etatów żołnierzy zawodowych. Uporządkowane też zostały etaty cywilne. Na podstawie planów zatrudnienia zatwierdzonych przez Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Gdyni zatrudniono 4 osoby na pełnych etatach, 15 – na pełnych etatach na obiektach sportowych oraz 10 – w niepełnym wymiarze godzin. Klub zatrudniał 6 trenerów stałych i 3 pracujących na godziny. Niezależnie od tego zatrudniono 2 instruktorów w pełnym wymiarze godzin i 10 w niepełnym. Na początku 1978r. Dowódca MW podporządkował kierownikowi WKS „Flota” Ośrodek Szkolenia Sportowego Marynarki Wojennej. Odbywali w nim zasadniczą służbę wojskową młodzi ludzie, którzy przed powołaniem do wojska mieli do czynienia ze sportem wyczynowym i reprezentowali odpowiedni poziom sportowy.

Istotna zmiana funkcjonowania i działalności WKS „Flota” dokonana została w 1986 roku w związku z uchwaleniem 3 lipca 1984r. przez Sejm ustawy o kulturze fizycznej. Zgodnie z tą ustawą i uchwałą Rady Ministrów z 23 stycznia 1985r., która precyzowała zakres stosowania przepisów ustawy o kulturze fizycznej w jednostkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, minister obrony narodowej wydał zarządzenie regulujące funkcjonowanie klubu sportowego w strukturze MON. Statut Klubu opracowano w oparciu o Ustawę Sejmową o kulturze fizycznej z dn. 3 lipca 1984r. oraz rozkaz ministra obrony narodowej nr 89/MON z dn. 1 lipca 1985r. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” 12 września 1986r. wpisano do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. W myśl nowego statutu WKS „Flota” Gdynia zrzeszała żołnierzy będących w czynnej służbie wojskowej, pracowników zatrudnionych w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz członków ich rodzin. Ponadto, członkami klubu mogły być inne osoby cywilne wyrażające chęć zrzeszenia w WKS „Flota”. Działalność sportową WKS „Flota” prowadził we współpracy z Dowództwem Marynarki Wojennej i dowódcami jednostek marynarki wojennej oraz innymi jednostkami i instytucjami wojskowymi. Rozwijał również współpracę z zakładami pracy, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej. Działalność klubu, jego gospodarka materiałowo-finansowa podlegała kontroli organów Ministerstwa Obrony Narodowej i innych do tego uprawnionych w zakresie obowiązujących przepisów. Do 30 kwietnia 1989r. ogółem, 22-osobową grupę tworzącą statutowe władze klubowe stanowiło 14 oficerów w służbie czynnej, 6 oficerów rezerwy oraz 2 osoby cywilne.

Rok 1995 to rok transformacji sportu w wojsku – od 01.01.1995r. wszyscy żołnierze i pracownicy rozwiązanej jednostki wojskowej WKS „Flota” przechodzą w podporządkowanie Komendantowi Wojskowego Ośrodka Szkolenia Sportowego MW, a od kwietnia również obiekty sportowe w Gdyni – Oksywiu. Kolejnym etapem reorganizacji sportu w wojsku jest decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 155/MON z dn. 18.07.2001r. o rozformowaniu do 31.12.2001r. WOSSMW. Dla żołnierzy zawodników, trenerów, instruktorów oznaczało to zmianę miejsca służby (inne jednostki MW), ale dla większości zabrakło propozycji pozostania w służbie. Ta decyzja spowodowała ogromne trudności w funkcjonowaniu Klubu m.in. duże koszty osobowe: wynagrodzenia szkoleniowców zwolnionych z WOSSMW a zatrudnionych w Klubie. Po kilkudziesięciu latach użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Zygmunta Augusta w Gdyni siedziba Klubu zostaje przeniesiona do obiektów sportowych przy ul. Śmidowicza 73 w Gdyni – Oksywiu. Zmianom nie ma końca i tak w 2002r. powołana została nowa jednostka sportowa tj. Zespół Sportowy Marynarki Wojennej, który w swych zadaniach ma ścisłą współpracę z WKS „Flota” Gdynia. Z tego skromnego potencjału który pozostał po reformie, Klub korzysta w ramach współpracy i podpisanych porozumień. Żołnierze trenerzy, zawodnicy w ramach swojego wolnego czasu wspierają działalność poszczególnych sekcji sportowych Klubu. W kontekście zmian w Siłach Zbrojnych następuje również transformacja Klubu z WKS „Flota” jako pełnowymiarowej jednostki wojskowej do samodzielnego stowarzyszenia kultury fizycznej.
Walne Zgromadzenie Delegatów w 2006 roku wprowadza zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Klubu. Nowe władze Klubu to:
-11 osobowa Rada Stowarzyszenia,
- 3 osobowy Zarząd Klubu,
- 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

Po przekształceniach w 2008 roku Rada Stowarzyszenia składa się z 7 członków. Aktualnie w Klubie działa 9 sekcji sportowych zrzeszających 736 członków.

Źródło: wksflotagdynia.pl

Zagłosuj
Liczba głosów
Dzisiaj0 pkt
Wczoraj0 pkt
Miesiąc0 pkt
Rok0 pkt
Ranking SSM
Polska51 miejsce
Woj.4 miejsce
Gmina1 miejsce

Statystyka szczegółowa punktacji SSM

młodzik junior młodszy junior młodzieżowiec senior Razem
2015 26.00 41.00 75.00 216.50 0.00 358.50
2014 35.00 47.00 88.00 67.00 0.00 237.00
2013 37.00 45.00 33.00 83.00 0.00 198.00
2012 33.00 17.00 47.00 42.50 0.00 139.50
2011 26.00 29.50 79.00 92.00 0.00 226.50
2010 54.83 90.00 207.00 43.00 0.00 394.83
2009 29.00 97.00 113.38 99.00 0.00 338.38
2008 39.67 147.13 98.00 198.00 0.00 482.80
2007 56.34 142.83 161.33 217.00 0.00 577.50
2006 76.00 155.33 115.00 233.00 0.00 579.33
2005 80.33 121.00 323.00 229.00 0.00 753.33
2004 65.00 112.01 353.00 74.00 0.00 604.01
2003 57.33 208.00 352.50 111.00 0.00 728.83
2002 88.34 221.17 375.00 116.00 0.00 800.51
comments powered by Disqus

Partnerzy